Povinný výbor pro audit?

Povinnost zřídit Výbor pro audit jakožto další orgán společnosti nejpozději do konce roku 2009 byla pro společnosti, které naplňují definici tzv. subjektu veřejného zájmu, zavedena přijetím nového zákona o auditorech, který nabyl účinnosti dne 14. dubna 2009. Zákon o auditorech vychází ze směrnice o povinném auditu a v souvislosti s výborem pro audit upravuje povinnost subjektů jej zřídit, složení výboru, požadavky na jeho členy a kompetence v rámci interního a externího auditu společnosti. Tato sekce webových stránek Corporate Governance centra přináší relevantní informace ohledně fungování a povinností výboru pro audit a jeho členů.

 

Role výboru pro audit

Výbor pro audit hraje klíčovou roli ve vytváření úspěšného a důvěryhodného výkaznictví společnosti. Je jedním z orgánů společností, které naplňují znaky definice subjektu veřejného zájmu, v případě, že se na ně neaplikuje žádná z níže uvedených výjimek, pro které by tento orgán nemusely zřizovat.

Povinnost zřídit Výbor pro audit vyplývá ze Směrnice 2006/43/ES. Do českého právního řádu jej zavedl Zákon o auditorech, který nabyl účinnosti dne 14. dubna 2009. Společnosti, které naplňovaly znaky subjektů veřejného zájmu vymezené v zákoně o auditorech, byly povinny zřídit výbor pro audit nejpozději do konce roku 2009.

 

Subjekty veřejného zájmu

Dle směrnice 2006/43/ES jsou subjekty veřejného zájmu subjekty, které se řídí právem členského státu a jejichž převoditelné cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu, úvěrové instituce a pojišťovny. Směrnice 2006/43/ES dává členským státům možnost označit za subjekty veřejného zájmu i další subjekty, například ty, které jsou důležité z hlediska veřejného zájmu vzhledem k povaze činnosti, velikosti nebo počtu zaměstnanců.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

 

Výbor pro audit

Zákon vyžaduje, aby měl výbor pro audit minimálně tři členy, které jmenuje nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Stanovy a společenská smlouva mohou stanovit i vyšší počet členů výboru pro audit. Členy výboru pro audit mohou být buď členové dozorčí rady, a to i současně s výkonem funkce člena dozorčí rady, nebo třetí osoby.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB