Správa společností

Správa společností náleží zejména jejím orgánům a liší se podle typu a velikosti společnosti. V České republice je nejfrekventovanější formou společností společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Český právní řád obsahuje pouze dualistický model správy společností a vychází z úpravy v obchodním zákoníku.

Nejvyšším orgánem u obou forem společností je valná hromada společníků nebo akcionářů. Obchodním vedením jsou u společnosti s ručením omezeným pověřeni jednatelé a u akciové společnosti představenstvo, kontrolním orgánem je dozorčí rada, která se u společnosti s ručením omezeným vytváří pouze fakultativně.

Valná hromada

Valná hromada akciové společnosti je nejvyšším orgánem společnosti a výhradně jí náleží rozhodování o nejzásadnějších otázkách společnosti, které jsou uvedeny v obchodním zákoníku. Možnost ingerence valné hromady do působnosti představenstva je značně limitována. Valná hromada sice může stanovit zásady, kterými se představenstvo musí řídit, například stanovit dlouhodobé strategické cíle společnosti, zásady pro rozvoj nebo utlumení určitých aktivit, nemůže však udělovat pokyny představenstvu ohledně obchodního vedení společnosti.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

Představenstvo

Představenstvo je kolektivním orgánem, který řídí akciovou společnost. Jeho působnost zahrnuje všechny oblasti, které nebyly obchodním zákoníkem vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Tyto oblasti zahrnují obchodní vedení, jednání jménem společnosti navenek, jakož i jednání dovnitř společnosti, např. v souvislosti se svoláváním a účastí na valné hromadě. Představenstvo jedná jménem společnosti ve všech věcech, a i pokud překročí meze svých pravomocí, tato jednání budou společnost zavazovat. Omezení jednatelského oprávnění představenstva je sice možné, avšak pouze s účinky dovnitř akciové společnosti, tj. omezení je neúčinné vůči třetím stranám.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

Jednatelé

Jednatelé jsou výkonnými orgány společnosti s ručením omezeným, jejichž hlavní úlohou je obchodní vedení a jednání jménem společnosti navenek. Třetí oblastí působení jednatelů je jednání dovnitř společnosti, kam spadají úkoly související se svoláváním a účastí na valné hromadě společnosti, povinnost vedení účetnictví, seznamu společníků a informační povinnost vůči společníkům.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kolektivním orgánem právnické osoby s převážně kontrolními pravomocemi. Podle českého práva se zřizuje u akciové společnosti a stanoví-li tak společenská smlouva, i u společnosti s ručením omezeným. Dozorčí radu lze zřídit i u jiných subjektů, jako jsou státní podnik, zájmové sdružení právnických osob či nadace, pokud tak určuje zvláštní zákon nebo zakladatelský dokument.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

Český kodex správy a řízení

Implementace mezinárodních pravidel a standardů správy a řízení společností v České republice. Dodržování těchto doporučení a principů by mělo vést nejenom ke zlepšení podnikatelského prostředí a zvýšení důvěry investorů, ale i ke snížení rizika trestněprávní odpovědnosti právnických osob.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

 

Aktuality

Celosvětový manažerský průzkum: Director 360° (EN)

Průzkum se zabýval tématy, jako jsou efektivita práce statutárního orgánu, jeho funkčnost a měnící se role jeho členů. Výsledky průzkumu pomohou manažerům v prostředí zvýšené kontroly, zvětšujících se požadavků na dodržování předpisů, a náročného ekonomického prostředí s novými výzvami.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

Souvisejíci Judikatura

(29 Cdo 4284/2007)

Částka určená na výplatu dividend musí být vyčíslena v řádné či mimořádné účetní závěrce přijaté valnou hromadou do 6 měsíců od konce účetního období v souladu se zásadami zakotvenými v § 178 obch. zák.

 (5 Afs 25/2009)

Vyplácí-li společnost dividendu z cizích zdrojů, tedy na dluh, je úrok z takového úvěru daňově uznatelný.

(29 Odo 1262/2006)

Pojem obchodní vedení zahrnuje také zavádění marketingu, řešení závazků společnosti a řešení optimálního způsobu řízení. Člen představenstva má povinnost využít svých odborných znalostí v rámci požadavku náležité péče.

(5 Tdo 488/2008)

Obchodní vedení: zásahy ze strany valné hromady do řízení společnosti se mohou týkat pouze usměrňování podnikatelské činnosti společnosti v dlouhodobém horizontu.

(ESD – C-232/09)

Členka statutárního orgánu požívá pracovněprávní ochrany zaměstnankyně v těhotenství ve smyslu směrnice 92/85.

(29 Cdo 2049/2009)

Platba jednateli související s konkurenční doložkou po skončení jeho funkce nepodléhá souhlasu valné hromady.

(5 Tdo 515/2007)

Péče řádného hospodáře zdánlivě splývá s odbornou péčí.

(5 Tdo 1412/2007)

Péče řádného hospodáře: odpovědnost za zajištění odborné pomoci v rámci náležité péče předsedy představenstva.

(5 Tdo 1224/2006)

Péče řádného hospodáře zahrnuje i zhodnocování a rozmnožování majetku v maximální možné míře, která je dosažitelná.

(29 Cdo 3526/2007)

Za okamžik, kdy se společnost dozví o vzniku škody, je třeba zásadně považovat okamžik, kdy se o vzniku škody dozví nebo mohla dozvědět osoba oprávněná škodu vzniklou společnosti uplatňovat, např. nové vedení společnosti.