Právní regulace Corporate Governance v ČR

 

Současná ekonomická situace zintenzivnila tlak na dodržování pravidel "Corporate Governance" tj. správy a řízení společností upravujících nejen fungování a kompetence orgánů společností, ale i vztah k věřitelům, investorům, akcionářům, auditorům. Pravidla Corporate Governance jsou v ČR převážně obsaženy v závazných právních předpisech, další pravidla mají spíše povahu doporučení a nejsou právně vymahatelná.

  

  Od roku 2004, kdy byl Komisí pro Cenné papíry vytvořen český Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD (Kodex) došlo k mnoha změnám právních předpisů, které Kodex již zdaleka nereflektuje. Vývoj legislativy navíc ukazuje nutnost stávající postupy zrevidovat a hlavně přizpůsobit nově zaváděným evropským pravidlům i současným trendům, které značně rozšiřují informační povinnosti. Na odborné evropské úrovni se vytváří nová iniciativa usilující o revizi a potažmo i sjednocení pravidel dobré správy a řízení společností. Tlak na změnu bude pokračovat a společnosti budou dříve či později povinny nová pravidla reflektovat.

   

Do oblasti Corporate Governance zasahují zejména tyto právní předpisy:

   

   Definice Corporate Governance podle OECD

  "Postupy a procesy podle, kterých je organizace řízena a kontrolována. Struktura správy společnosti zdůrazňuje rozdělení práv a odpovědnosti mezi různé součásti organizace, jako jsou členové představenstva, manažeři, akcionáři a jiné zainteresované osoby, a stanovuje pravidla a postupy pro rozhodovací procesy".

      Zdroj: Webové stránky OECD


   Definice Corporate Governance podle Financial Times

  "To, jak je společnost řízena, ve smyslu institucionálních systémů a postupů, které mají zajistit odpovědnost a zdravou etiku. Koncept zahrnuje mnoho oblastí včetně zveřejňování informací pro majitele a představenstvo, odměňování vedoucích pracovníků, možný střet zájmů mezi manažery a jednateli, kontrolní struktury apod".

      Zdroj: Webové stránky Financial Times 


   Definice Corporate Governance podle Cadburyho zprávy (Financial Reporting Council)

  "Corporate Governance je systém, podle kterého jsou společnosti řízeny a kontrolovány. Představenstva jsou odpovědná za správu svých společností. Úlohou majitelů je jmenovat členy představenstva a auditory a ubezpečit se o tom, že společnost má vhodnou strukturu správy. Do odpovědnosti představenstva patří stanovení strategických cílů společnosti, její vedení tak, aby těchto cílů dosáhla, dozor nad vedením společnosti a podávání zpráv majitelům o jejich vedení. Úkony konané představenstvem podléhají zákonům, nařízením a rozhodnutím majitelů na valné hromadě."

      Zdroj: Cadbury report, dostupné na stránkách European Corporate Governance Institute


   Definice Corporate Governance podle BusinessDictionary.com

  "Rámec pravidel a postupů, podle kterých představenstvo zajišťuje odpovědnost, spravedlnost a transparentnost ve vztazích společnosti se všemi zúčastněnými osobami (finančníci, zákazníci, management, zaměstnanci, vláda a obec)."

  "Rámec Corporate Governance se skládá: (1) z explicitních i nevyjádřených smluv mezi společností a zúčastěnými osobami o rozdělení odpovědnosti, práv a odměn, (2) z procedur, které slaďují někdy rozdílné zájmy zúčastněných osob v souladu s jejich povinnostmi, zvýhodněními a postavením a (3) z procedur pro příslušný dozor, kontrolu a přenos informací, které slouží jako systém brzd a protivah."

   Zdroj: Businessdictionary.com

Užitečné odkazy

Zelená kniha: Politika v oblasti auditu - poučení z krize

Navrhuje posílení pozice auditu v plnění role přispívající ke stabilitě finančního systému, zdůrazňuje správu a řízení auditorských společností, zahajuje diskusi o jednotném trhu poskytování auditorských služeb.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

Zelená kniha: Správa a řízení ve finančních institucích a politika odměňování

Obsahuje zásady dobré správy a řízení především pro velké finanční instituce za účelem dosažení stability finančního systému.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

Zelená kniha: Rámec EU pro správu a řízení společností

Předkládá ke konzultacím tři oblasti považované za základ dobré správy a řízení společností: fungování orgánů společností, zapojení akcionářů do dění společnosti a prosazování vnitrostátních kodexů správy a řízení společnosti.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB

 

Český kodex správy a řízení

Implementace mezinárodních pravidel a standardů správy a řízení společností v České republice. Dodržování těchto doporučení a principů by mělo vést nejenom ke zlepšení podnikatelského prostředí a zvýšení důvěry investorů, ale i ke snížení rizika trestněprávní odpovědnosti právnických osob.
Datum: 2011 | Velikost: 3.8 MB