Evropská doporučení a směrnice o odměňování statutárních orgánů

Důvodem přijetí doporučení týkající se odměňování a později i směrnice pro bankovní sektor bylo především nadměrné a neobezřetné podstupování rizik zaměstnanci a managementem společností podporované zejména vyplácením neúměrně vysokých odměn vázaných pouze na krátkodobé výsledky bez ohledu na výkonnost manažera nebo člena orgánu či celé společnosti.

 

Hlavními cílem těchto dokumentů je dosažení transparentnosti v odměňování a sladění osobních cílů zaměstnanců, manažerů a členů orgánů s dlouhodobými zájmy společnosti.

 CRD III (Capital Requirements Directive)

Směrnice CRD III upravující, kromě jiného, odměňování ve finančních institucích byla přijata v souladu s Doporučením Komise o politice odměňování v odvětví finančních služeb.

Základní principy právní úpravy:

 • navázání odměny na výkon podle dlouhodobějších výsledků
 • odměna složena z pevné a pohyblivé složky
 • část pohyblivé složky tvořena akciemi nebo jinými nepeněžitými nástroji
 • oddálení výplaty části pohyblivé složky odměny na přiměřenou dobu
 • zavedení nových institutů malus a claw back
  • Malus umožňuje pohyblivou složku odměny částečně nebo úplně nepřiznat například z důvodu neudržitelné finanční situace společnosti nebo z důvodu nedostatečné výkonnosti.
  • Claw back umožňuje odejmout již přiznanou pohyblivou složku odměny nebo její část i požadovat vrácení již vyplacené pohyblivé složky odměny (avšak jen pokud to neodporuje kogentním ustanovením jiného zákona).
 • uplatňování pravidel odměňování a jednotlivých zásad podle principu proporcionality s ohledem na velikost, počet zaměstnanců, podíl na trhu atd. finanční instituce
 • Směrnice 2010/76/EU kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad zásadami odměňování (CRD III)