Foretaksstyring

Gjennom det siste tiåret har det både globalt og nasjonalt vært en sterk utvikling i teori og praksis knyttet til foretaksstyring og systemer for risiko og internkontroll. Nye lovkrav bidrar til å sette ytterligere fokus på foretaksstyring og styrets ansvar, og flere norske virksomheter har de siste årene jobbet systematisk med å utvikle sine foretaksstyringssystem. Økt fokus på styrets ansvar øker samtidig styremedlemmenes behov for nøyaktig, tidsriktig og relevant informasjon. Center for Corporate Governance behandler spørsmål knyttet til foretaksstyring i Norge samtidig som det er knyttet til et internasjonalt nettverk med egne sider i en rekke land som Storbritannia, Sverige, India, Kina, Tyskland og USA. Senterets formål er å gi dere som arbeider med foretaksstyring relevant og oppdatert informasjon.

Ved Center for Corporate Governance, gir vi deg informasjon om hvordan foretaksstyring fungerer i praksis. Hvilke lover og regler påvirker arbeidet til styremedlemmer og ledelsen av norske virksomheter? Hvilket ansvar har du som styremedlem? Hvordan fungerer foretaksstyring i Norge? Hva innebærer styreevaluering? I tillegg vil du finne relevante rapporter, publikasjoner og informasjon fra institusjoner over hele verden.

Nyhetsbrev

iFOkusMars 2014

I denne utgaven har vi satt fokus på de foreslåtte endringer av kapitalreglene i aksjelovene, som vil kunne få stor betydning for beregningen av fri egenkapital og håndtering av egenkapitaltransaksjoner. Vi ser også nærmere på skattemessig behandling av derivater, som vi erfarer reiser en rekke spørsmål og hvor svar ofte kan være mindre tilgjengelige i skattelovgivningen.

Videre har vi sett nærmere på problemstillinger og forhold ved fremlagte forslag til ny tomtefestelov, og vi har foretatt en nærmere gjennomgang av refusjonsreglene i plan- og bygningsloven. Avslutningsvis presenterer vi en internasjonal rapport som omtaler 12 trender som antas å ville prege arbeidet med menneskelig kapital i tiden fremover.

iFOkus
Februar 2014

I denne utgaven har vi satt fokus på hvordan Binding Corporate Rules på en sikker og effektiv måte kan sørge for lovmessig behandling av personopplysninger i virksomheten, også i forhold til utlandet. Vi ser også nærmere på arbeidsgivers adgang til å foreta endringer i bedriftens pensjonsordninger samt at vi omtaler endringer i permitteringsreglene som trådte i kraft 1. januar 2014.

Videre har vi vurdert regnskapsmessige konsekvenser av nylig avsagt avgjørelse fra Høyesterett vedrørende regnskapsmessig behandling av usikre skatteforpliktelser. I forbindelse med at eiendomsskattelistene fremlegges i disse dager har vi også oppstilt en sjekkliste for kontroll av eiendomsskattegrunnlaget. Avslutningsvis har vi inntatt en internasjonal rapport som tar for seg 10 teknologiske trender som antas å ville prege næringslivet i tiden fremover.

iFOkusDesember 2013

I årets siste utgave av iFokus ser vi på Finanstilsynets regnskapskontroll for 2013. Videre gir vi en oversikt over det nye regelverket knyttet til handel med derivater i Europa og status for implementering i Norge. Vi har også sett nærmere på hvordan overkurs i henhold til aksjelovene og den reduserte skattesats på alminnelig inntekt får betydning for årsregnskapet for 2013. Avslutningsvis er vi stolte av å kunne presentere det nye Deloittehuset i Bjørvika.

Flere utgaver av nyhetsbrevet iFokus finner du her

 

 

 

 

 

 

Innsikt

WhitePaperDeloitte Risk Intelligence White Papers Series
The Risk Intelligence White Papers series includes papers that focus on roles (chief audit executive, board of directors, etc.); industries (energy, life sciences, etc.); and issues (corporate social responsibility, global uncertainty, etc.) that pertain to how risk is managed and addressed within a company.
Complimentary electronic versions of all the whitepapers in the series can be accessed here.

 

 

Her finner du øvrige nyhetsbrev fra Center for Corporate Governance.

Deloitte PeriodicalsDeloitte Periodicals
Register for complimentary subscriptions to Deloitte publications, research, events, case studies, and other content of interest.

Aktuelt

nyOECD's Corporate Governance FactbookFactbook
OECD lanserte i februar 2014 sin Corporate Governance Factbook, som omhandler praksis knyttet til eierstyring og selskapsledelse i ulike land rundt om i verden. Alle OECD-landene er inkludert, i tillegg til Argentina, Brasil, Hong Kong, Kina, India, Indonesia, Litauen, Saudi Arabia og Singapore. Noen av temaene er: eierstrukturer i børsnoterte selskaper, corporate governance-rammeverk, styre-og komitéstruktur og -godtgjørelse, og aksjonærers rettigheter. 
Enterprise Compliance: The Risk Intelligent Approachcompliance
Mini-boken "Enterprise Compliance: The Risk Intelligent Approach" beskriver de viktigste komponentene i bedriftenes compliance-programmer.
In focus: Compliance Trends Survey 2013comp
En rapport fra Deloitte og Compliance Week som beskriver omfanget og kompleksiteten til den moderne compliance-funksjonen.
EU Anti-Corruption ReportEU

EU-kommisjonen publiserte i februar 2014 for første gang en anti-korrupsjonsrapport."EU Anti-Corruption Report" beskriver situasjonen i hvert medlemsland: etablerte tiltak, utestående saker, fungerende policyer/retningslinjer og områder som kan forbedres. Rapporten viser at form og omfang av korrupsjon varierer fra land til land, men at korrupsjon fortjener større oppmerksomhet i alle EU-landene. 

Les mer om rapporten her

Deloitte Directors' Alert 2014DA
Deloitte har publisert den femte utgaven av Global Center for Corporate Governance "Director's Alert"; en årlig publikasjon som undersøker noen av de største mulige utfordringene selskaper og styrer vil møte i 2014, med fokus på temaer som innovasjon, teknologi, produktivitet, strategi, ledelse, reguleringer, og mangfold.
Antikorrupsjonsarbeidet er ledelsens ansvardeloitte.no 
Artikkelen retter seg mot styre og peker på ansvar for forebyggende virksomhet i et foretak. Antikorrupsjonsarbeidet har opptatt lovgiver de siste årene både nasjonalt og internasjonalt. Synliggjøring av forpliktelser og bakgrunn for dette er nødvendig, herunder hvor i organisasjonen det endelige ansvar er plassert.
The 2014 Boardroom AgendaHT
Deloitte-publikasjonen fremhever saker som kan forekomme på styrerommets agenda i 2014.
Framing the Future of Corporate GovernanceFraming the future


Deloitte Governance Framework tilbyr et gjennomgående syn på corporate governance (foretaksstyring) og utgjør grunnlaget for verktøyene som hjelper styrer og ledere til raskt å identifisere muligheter for å forbedre både effektiviteten og effekten av foretaksstyring. Risikoovervåking og kultur danner kjernen i rammeverket, i tråd med prinsippene fra Deloitte Risk Intelligence-metodikken.

Les mer her

A Global Governance Framework for Company Directorscorp gov

Foretaksstyring (Corporate Governance) fortsetter å vokse i kompleksitet i tillegg til flere forskrifter, risikoer og krav fra interessenter. I forbindelse med disse endringene, har mange styrer begynt å ta i bruk et rammeverk som skal bidra til å definere og organisere styret sitt ansvar. The International Comparative Legal Guide, utgitt av Global Legal Group omfatter et kapittel utarbeidet av Deloitte som beskriver Deloittes rammeverk, anvendelse, og fordelene ved å bruke et verktøy for å utvikle effektiv praksis for foretaksstyring.

Les publikasjonen her

Deloitte survey - Exploring Strategic Riskstrategic risk

Funnene i denne rapporten er basert på en global undersøkelse gjennomført våren 2013 av Forbes Insights, på vegne av Deloitte. Bedriftsledere rundt om i verden sier at deres forståelse knyttet til strategisk risiko er i endring. Deloittes undersøkelse avslører hvordan.
Les mer her

COSO Thought Leadership in ERM: Demystifying Sustainability Risk COSO Sustainability

COSO har publisert artikkelen Demystifying Sustainability Risk: Integrating the triple bottom line into an enterprise risk management program. Artikkelen omhandler hvordan bedrifter kan utnytte COSO ERM rammeverket til å inkorporere samfunnsansvar i både strategiarbeidet og i risikovurderinger.
Les publikasjonen her

Deloitte Heads Up - COSO Enhances Its Internal Control-Integrated FrameworkHeads up

Denne utgaven av Deloitte's "Heads Up" drøfter forbedringer Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) har gjort på sitt internkontrollrammeverk.  Publikasjonen gir også innspill til virksomheter som benytter det opprinnelige rammeverket ift. å etterleve § 404 av Sarbanes-Oxley Act fra 2002 og gir informasjon om hvordan virksomhetene kan gjennomføre overgangen fra det opprinnelige til det oppdaterte rammeverket.
Les publikasjonen her 

Nytt internkontrollrammeverk fra COSOCOSO
COSO lanserte i mai 2013 et oppdatert internkontrollrammeverk.COSO-rammeverket anerkjennes som ledende retningslinjer for å designe, implementere og å gjennomføre internkontroll, samt vurdere effektiviteten av kontrollaktivitetene.
Nye krav til rapportering om samfunnsansvar
Med virkning fra 1. juni 2013 trer det i kraft nye lovregler som pålegger store foretak å rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport som det henvises til i årsberetningen.
The board's role in cultivating a risk-intelligent cultureBoard RI
Å bygge opp en risiko-intelligent kultur krever mer enn å etablere etiske retningslinjer og fullføre en risikovurdering. Økonomiske hendelser har fremhevet svakheter i mange virksomheter når det kommer til risikostyring og ledelse. Denne utgaven av Deloittes Hot Topics diskuterer mulige tiltak for å skape denne kulturen.
Developing an Effective Governance Operating ModelGovernance
A Guide for Financial Services Boards and Management Teams
Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og toppledere i finansselskaper kan utnytte og implementere en effektiv styrende driftsmodell til å bistå styret og ledelsen i å implementere god styring og kontroll. Denne publikasjonen fra Deloitte gir klarhet og forståelse på hvilke måter styrer og ledelse utfører sitt ansvar.

 

Risk Management: Easy as 1-2-3
RM 123

Denne utgaven av IIAs nyhetsbrev, Tone at the Top, utforsker Three Lines of Defense-modellen; en enhetlig tilnærming til risikostyring som kan brukes av organisasjoner av varierende størrelse og i ulike bransjer. Modellen tydeliggjør de konkrete rollene som styrende organer, toppledelse, comliance-ledere og internrevisorer skal spille i å identifisere og redusere organisasjonens mest vesentlige risikoer.

Les nyhetsbrevet her

 

Women in the boardroom - a global perspective (March 2013)Women in the Boardroom

Spørsmålet om kjønnskvotering i styrerommet har vært gjenstand for en økende debatt blant både organisasjoner og myndigheter i verden. Til tross for dette er nesten 90 % av verdens styreplasser besatt av menn. Den tredje utgaven fra Deloitte Global Center for Corporate Governance undersøker kjønnsfordelingen i styrer og reguleringstiltak i en internasjonal sammenheng. Rapporten sammenlikner status i 25 land (deriblant Norge)  og presenterer en oversikt over iverksatte tiltak for å øke den kvinnelige styreandelen.

Les mer om rapporten her 

 

COSO thought paper "Risk Assessment in practice"COSO
Ny publikasjon fra The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO) som beskriver prosessen knyttet til å utvikle risikovurderingskriterier, vurdere potensielt omfang av risiko, forutsee potensielle risikointeraksjoner, og prioritere risiko.
Making the most of the Internal Audit FunctionIA
Ny veileder utgitt av ECIIA og ecoDa, som skal hjelpe ledelsen, styremedlemmer og revisjonsutvalg å få mest mulig ut av sin internrevisjon.
Tidligere publiserte nyhetsartikler kan du finne i vårt nyhetsarkiv her