Tietoa hallituksen toiminnan tueksi

Tietoa

Hallituksen työskentelyltä edellytetään yhä enemmän laaja-alaista osaamista ja luotettavuutta. Nykyinen toimintaympäristö vaatii hallituksen toiminnalta läpinäkyvyyttä ja kykyä vastata haasteisiin. Tästä syystä hallitusten jäsenille tulee olla saatavilla täsmällistä ja ajankohtaista tietoa vaivattomasti.

Suomen Deloitten Center for Corporate Governance -sivusto tarjoaa olennaista tietoa hyvän hallintotavan toteuttamisesta Suomessa. Tämän lisäksi tarjoamme sivustolla ajankohtaisia kansainvälisiä julkaisujamme, joiden avulla saat syventävää tietoa hyvään hallintotapaan liittyvistä aiheista. Eri maiden sivuistoille pääset oikean yläkulman Globaali sivuston valinta -valikon kautta.

Ajankohtaista

Hot Topics 12/2013

1 / 2014
Hot Topics: Hallituksen agendalla vuonna 2014

Deloitten Hot Topics artikkelisarjassa arvioidaan mitkä teemat nousevat hallitusten agendalle ja mihin hallitusten tulisi erityisesti keskittyvä vuonna 2014.

Lataa artikkeli

AC Brief 2014

1 / 2014
Audit Committee Brief, November/December 2013

Lue Deloitten Audit Committee Brief, jonka tämänkertaisessa julkaisussa nostetaan esiin aihealueita, joihin tarkastusvaliokunnan on syytä keskittyä vuonna 2014 toimintansa kehittämiseksi.

Lataa artikkeli

CEO transition

12 / 2013
Näkökulmia palkitsemiseen toimitusjohtajan vaihtuessa

Toimitusjohtajan valinta on yksi hallituksen päävastuista. Pearl Meyer & Partners, LLC on laatinut hallituksille kuuden kohdan tarkastuslistan, jonka avulla hallitus voi käydä läpi muutostilanteeseen ja palkisemiseen keskeisesti liittyviä tekijöitä 

Lataa artikkeli

CFO Analytics

12 / 2013
Talousjohtajan rooli analytiikassa

Monet talousjohtajat ja heidän tiiminsä ovat perinteisesti hyödyntäneet datan analysointia strategisten päätösten tukena. Deloitten CFO Insights artikkelisarjan uusimmassa julkaisussa keskitytään laajemmin analytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksiin talousjohtajan näkökulmasta.

Lataa artikkeli

Exploring_strategic_risk

12.11.2013
Deloitten tutkimus: Maine yrityksen tärkein strateginen riski

Kolmatta kertaa toteutettu Deloitten maailmanlaajuinen tutkimus osoittaa, että näkemys yritysten strategisista riskeistä on muuttumassa. Strategiset riskit nähdään entistä kriittisempinä liiketoiminnan kasvun ja menestymisen kannalta. Ensimmäistä kertaa maineriski nousi yritysten merkittävimmäksi huolenaiheeksi. 

Lue Deloitten lehdistötiedote tutkimuksesta

Lue tutkimus: Exploring Strategic Risk

Naisjohtajaselvitys

6.11.2013
Keskuskauppakamari: Naisjohtajaselvitys 2013

Keskuskauppakamari on julkaissut kolmannen naisjohtajaselvityksensä otsikolla "Menestystä hallituksissa, haasteita johtoryhmissä". Suomalaisissa pörssiyhtiöissä hallitusten naisjäsenten osuus on noussut yli 30 prosenttiin, mutta johtoryhmissä naisia valikoituu yhä harvoin liiketoiminnan johtajiksi.

Keskuskauppakamarin uutinen selvityksestä

Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys 2013

Hot Topics September

1.10.2013
Hot Topics:
Shareholder engagement

Sijoittajasuhteiden hallinnassa on havaittu uusi suuntaus. Osakkeenomistajat eivät tyydy enää vain perinteiseen sijoittajaviestintään, vaan toivovat henkilökohtaisempaa dialogia myös hallituksen jäsenten kanssa. Tämän kuun Hot Topics artikkelissa käsitellään parhaita käytäntöjä vuorovaikutuksesta osakkeenomistajiin.

Lataa artikkeli tästä

Social_media_internal_audit

15.8.2013
Sosiaalinen media ja sisäinen tarkastus 

Sosiaalisesta mediasta on muodostunut olennainen osa liike-elämää, joten aihe on luonnollisesti noussut myös sisäisen tarkastuksen asialistalle. Deloitten julkaisussa ”Social Media and the Role of Internal Audit” tuodaan esiin sosiaalisen median mukanaan tuomia riskitekijöitä sekä tapoja toimia ennakoivasti riskien vähentämisessä.

Lataa julkaisu tästä

Enterprise_compliance

2.6.2013
Vaatimustenmukaisuus
Enterprise Compliance: The Risk Intelligent Approach 

On todennäköistä, että vaatimustenmukaisuus on yksi keskeisimmistä tekijöistä organisaation agendalla riippumatta siitä, onko organisaation toimiala tarkkaan säädelty tai toimiiko se julkisella tai yksityisellä sektorilla. Deloitten julkaisu, Enterprise Compliace: The Risk Intelligent Approach, selvittää yhtiöiden vaatimustenmukaisuuden avaintekijöitä ja tarjoaa johtajille ja hallitusammattilaisille käytännöllisen oppaan kysyä oleellisia kysymyksiä yhtiön omista vaatimustenmukaisuuden toimenpiteistä.

Lataa julkaisu tästä

Risk_management

6.5.2013
Hot Topics: 
The Board’s Role in Cultivating a Risk-Intelligent Culture

Riskienhallinnan kulttuurin kehittäminen käsittää enemmän kuin eettisen säännöstöjen laatimista ja riskiarviointien suorittamista. Talouden käänteet ovat tuoneet esiin riskienhallinnan heikkouksia monissa organisaatioissa ja tämän johdosta riskienhallintaa on lähdetty systemaattisesti kehittämään. Vuoden 2013 neljännessä Hot Topics –sarjan artikkelissa keskitytään hallituksen rooliin riskienhallinnan kehittämisessä.

Lataa artikkeli tästä

Cyber_threats

6.5.2013
Kyberturvallisuus osana riskienhallintaa

Lisääntyneet kyberuhat ovat nostaneet kyberturvallisuuden merkittävissä määrin riskienhallinnan asialistalle. Useiden yhtiöiden hallitukset ovatkin jo kysyneet: ”Voisiko tämä yhtiö olla iskun kohteena?”

Lue Deloitten julkaisu:
Risk Intelligent governance in the age of cyber threats

Katso Deloitten fiktiivinen kuvaus kyberiskun toteutumisesta: 
Cyber Security. Evolved. (video)

Lisätietoja Deloitte Suomen tietoturvapalveluista:
Palvelut - Tietoturva 

Hot_topics_integrity

2.4.2013
Hot Topics: 
Integrity in the boardroom: What does it really mean?

Hot Topics -artikkelisarjan uusin kirjoitus käsittelee integriteettiä hallitustyöskentelyssä. Integriteetillä tarkoitetaan yleisimmin rehellisyyttä, suoraselkäisyyttä, yhdenmukaisuutta ja lahjomattomuutta. Mikä on hallituksen rooli integriteetin edistämisessä? Miten asian tilaa voidaan seurata ja arvioida yhtiössä? Lue artikkeli alla olevasta linkistä.

Lataa artikkeli

CEO_compensation

2.4.2013
Setting CEO Compensation 

Palkitsemisvaliokunnan tulee arvioida useita tekijöitä tehdessään päätöstä toimitusjohtajan palkitsemisesta. Meridian Compensation Partners, LLC on laatinut artikkelin, joka keskittyy kuuteen palkitsemisen päätekijään: yrityksen suorituskyky, henkilökohtainen suorituskyky, johdonmukaisuus muun johdon palkitsemisen kanssa, markkinatieto ja ennakoidut trendit, viesti ulkopuolisille sidosryhmille sekä viesti yhtiön sisäisille sidosryhmille. Lue koko artikkeli palkitsemiseen vaikuttavista tekijöistä alla olevan linkin kautta.

Setting CEO Compensation

Women_boardroom

8.3.2013
Women in the Boardroom: A Global Perspective

Viimeaikaisten lainsäädäntöön sekä itsesääntelyyn perustuvien aloitteiden myötä naisten osuus hallituksissa on kasvanut. Tästä huolimatta lähes 90% hallitustehtävistä on kansainvälisesti katsoen miehillä. 

Deloitten Corporate Governance Centerin uusin rapotti valottaa hallitusten monipuolisuutta ja syrjimättömyyttä kehittäviä aloitteita ympäri maailman, ulottuen 25 maahan ja kuuteen maanosaan.

Linkki raporttiin

Talent_int_cover

4.3.2013
The Talent-Intelligent Board: The Essential Resource

Useimmissa organisaatioissa osaaminen on resursseista keskeisin. Ilman sitä liiketoiminnan täyttä potentiaalia tai sen strategisia tavoitteita ei voida saavuttaa. Tätä näkökulmaa ja siihen liittyviä riskejä tarkastelee Deloitten Intelligent Board -sarjan uusin raportti The Talent-Intelligent Board: The Essential Resource.  

Raportti auttaa määrittelemään hallituksen roolin ja vastuut talent-seikoissa sekä tarjoaa ideoita ja kysymyksiä yritysjohdon toiminnan tehokkuuden varmistamiseen.

Lataa raportti (pdf)

31.1.2013
Hot Topics:
Elevating Board Effectiveness: Monitoring Corporate Performance 

Tammikuun 2013 Hot Topics-julkaisussa keskitytään yhtiön suorityskyvyn seurantaan. Tehokas hallitus seuraa yhtiön suorituskykyä kokonaisuutena, johon sisältyy operatiivisten, strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen seuranta. Linkki julkaisuun alla.

Hot topics: January 2013

D360cover

18.1.2013
Board Forum 2013 ja Director 360° -tutkimus

Deloitte Suomi järjesti 17.1. perinteisen Board Forum -seminaarin, johon osallistui runsaslukuinen joukko suomalaisen yritysmaailman hallitustoimijoita. Seminaarissa keskusteltiin hallitustyön ajankohtaisista teemoista tapahtumassa julkistetun vuoden 2012 Director 360 -tutkimuksen valossa.

Vuoden 2012 Director 360 - tutkimus on Deloitten kansainvälinen hallitustoimijoille suunnattu selvitys, johon kerättiin aineistoa yhteensä 19 maasta. Tutkimuksen avulla voit verrata suomalaisten hallitusammattilaisten käsityksiä suhteessa kansainvälisiin tuloksiin. Lisäksi olemme laatineet tutkimuksesta version, jossa vertailutiedoksi on liitetty myös ruotsalaisten hallitustoimijoiden vastaukset. Raportit ovat ladattavissa kokonaisuudessaan alla olevien linkkien kautta.

Director 360 - Finland (Suomi - Globaali)

Director 360 - Finland (Suomi - Ruotsi - Globaali)

EU Flag

17.1.2013
Komission toimintasuunnitelma yritysten halinnointi- ja ohjausjärjestelmän uudistamisesta

Euroopan komissio on hyväksynyt joulukuussa toimintasuunnitelman, jossa korostuvat erityisesti  yritysten ja niiden osakkeenomistajien välisen avoimuuden lisääminen, osakkeenomistajien pitkän aikavälin sitoutuneisuuden helpottaminen ja tähän kannustaminen sekä eurooppalaisten yritysten tukeminen. Voit tutustua toimintasuunnitelmaan tarkemmin alla olevien linkkien kautta.

Komission lehdistötiedote

Toimintasuunnitelma (pdf)

DA13

21.12.2012
Directors' alert 2013: Led or be led

Deloitten vuoden 2013 Directors' alert -raportti nostaa esiin yhtiöiden ja hallitusten keskeisimpiä haasteita vuodelle 2013.  Raportin laadinnassa on hyödynnetty Deloitten kansainvälistä corporate governance -asiantuntijajoukkoa.

Lataa raportti tästä

SS_2012_index

3.12.2012
2012 Spencer Stuart Board Index - raportti

Vuoden 2012 Spencer Stuart Board Index -raportti tarkastelee corporate governencen toteutumista S&P 500 yhtiöissä. Keskeisiä aiheita raportissa ovat mm. hallituksen jäsenten rekrytointi, hallitustyön prosessit sekä palkitseminen.

Lataa raportti (vaatii kirjautumisen)

3.12.2012
Hot Topics: Improving board effectiveness: Oversight of strategy 

Deloitten Hot Topics -artikkelisarjassa on nosetettu esiin hallituksen rooli strategiatyön valvonnassa. Strategian toteutuksen valvonnan lisäksi hallituksella on keskeinen neuvonantajan rooli strategisessa suunnittelussa.

Lataa artikkeli

6.11.2012
Hot Topics: CEO succession planning and talent considerations

Deloitten Hot Topics -arttikelisarjan uusin julkaisu käsittelee toimitusjohtajan seuraajasuunnittelua ja yleisesti osaajien tunnistamista, kehittämistä ja pitämistä. Artikkeli tuo esiin parhaita käytäntöjä  ja keskustelee hallituksen roolista valvoa "talent management" -prosessia.

Lue artikkeli tästä

UK Code

15.10.2012
The UK Stewardship Code julkaistu

Syyskuussa 2012 Financial Reporting Counsilin julkaisema koodi ottaa kantaa pääasiassa instituionaalisten sijoittajien omistajaohjaukseen. Koodi käsittelee mm. ohjausvastuun järjestämistä, intressiristiriitojen hallintaa ja sijoituskohteiden valvontaa. 

Linkki FRC:n koodiin

Behöver Sverige en förvaltarskapskod?

Lue ruotsalaisen Balans-lehden artikkeli, joka käsittelee UK Stewardship Codea ja sen soveltuvuutta ruotsalaiseen hallintokulttuuriin. Samalla artikkeli antaa myös pohjoismaisen näkemyksen institutionaalisten sijoittajien omistajaohjaukseen. Artikkelissa asiantuntijana toimii myös Deloitten Center for Corporate Governancen johtaja Dan Koningsburg. 

Lataa artikkeli tästä

 

Kompassi

15.6.2012
Deloitten asiantuntijanäkemyksiä Boardview-lehdessä

Deloitten toimitusjohtaja Teppo Rantanen kirjoittaa yrityksen roolista yhteiskunnasta pohjautuen Deloitten julkaisemaan "Yritys ja yhteiskunta" -kyselyyn.

Lataa artikkeli tästä

Deloitten hallituksen puheenjohtaja Mikael Paul ja yhteiskuntavastuuraportoinnin asiantuntija Atte Salminen ovat koonneet artikkeliinsa jokaisen hallitusjäsenen kannalta oleellista perustietoa yhteiskuntavastuuraportoinnista sekä kestävän kehistyksen indekseistä ja standardeista.

Lataa artikkeli tästä

Deloitte Seminar

3.5.2012
Deloitte Seminar
Hallitusammattilaiset ry:n vuosikokous 2012

Hallitusammattilaiset ry:n vuosikokouksen yhteydessä pidetyssä Deloitte Seminar -tapahtumassa keskusteltiin mm. kestävän kehityksen huomioinnista corporate governancen yhteydessä.

Tilaisuuden esitysmateriaali on saatavissa alla:

Sustainability in the boardroom – a global perspective
Dan Konigsburg, Managing Director, Global Center for Corporate Governance Leader,
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Board practices under different systems
Willem J L Calkoen, NautaDutilh, The Netherlands

Highlights of Business & Society Study
Teppo Rantanen, CEO, Deloitte

Keskuskauppakamari_selvitys

3.5.2012
Keskuskauppakamarin selvitys: Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä

Keskuskauppakamari on laatinut selvityksen kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden hyvästä hallinnoinnista sekä palkitsemisesta. 3.5. julkaistun selvityksen mukaan  suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa noudatetaan johdonmukaisesti hyvää hallintotapaa.

Linkki Keskuskauppakamarin uutiseen
Tutkimus kokonaisuudessaan ladattavissa uutisen lopussa.

Audit Committee Brief

25.4.2012
Audit Committee

Deloitten Audit Committee Brief April 2012 pureutuu sisäisiin tutkimuksiin. Hallituksen ja tarkastusvalikunnan kriittisimpiä tehtäviä on selvittää epäilyksiä epäasianmukaisesta toiminnasta liittyen taloudelliseen raportointiin tai ylemmän johdon toimintaan. Artikkeli esittelee 10 tapaa valmistautua tilanteeseen.

Lataa Audit Committee Brief April 2012

2011 SSBI

26.3.2012
2011 Spencer Stuart Board Index

2011 Spencer Stuart Board Index -tutkimus keskittyy johtamisen henkilöstövaatimuksiin. Tukimus keskittyy S&P500 -yrityksiin.

Tutkimuksen mukaan 30%:lla osallistuneista yrityksistä ei ole pitkän aikavälin suunnittelua tai hätäsuunnitelmaa toimitusjohtajan korvaamiseksi. Lisäksi naisjohtajien määrä on noussut 16 prosenttiyksikköön vuoden 2001 12 prosenttiyksiköstä.

Lataa raportti tästä

21.2.2012
2011 Board Practicies Report

Yhdysvalloissa helmikuun alussa julkaistussa raportissa nostetaan esiin halitusten toimintaan vaikuttavia asiakokonaisuuksia eri aihealueilta, kuten yhteydenpito osakkeenomistajiin ja uusien lakien ja asetusten noudattaminen.

Lataa raportti

Raportin keskiset havainnot on koottu myös erilliseen Hot Topics -sarjan julkaisuun.

Lataa Hot Topics February 2012

WCSL_raportti

1.2.2012
Wilbury Strattonin laatima raportti kestävän kehitykseen liittyvistä kysymyksistä hallitustasolla

Raportissa selvitetään kuinka kestävään kehitykseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tulisi vaikuttaa yritysten päätöksentekoon.

Lataa raportti

Lukijalle

Tervetuloa Suomen Deloitten Center for Corporate Governance -sivustolle. Tarkoituksenamme on viestittää uutisia ja parhaita käytäntöjä Corporate Governance -aihealueelta. Yhä kansainvälistyneempi yhteiskunta ja monimutkaisempi regulaatio - ei vähiten EU:ssa - vaikuttaa Corporate Governancen kehitykseen ja nopeisiin muutoksiin myös meillä Suomessa. Tämän sivuston kautta pääsette myös muiden Deloitte-maiden sivustoille.

Toivomme, että tarjoamistamme tiedoista ja ajankohtaisista julkaisuista on teille hyötyä hallitustyössänne.

 

Mikael Paul 
Senior Partner
mikael.paul@deloitte.fi
020 755 5348 

Paul

Peter Bergström
Director
peter.bergstrom@deloitte.fi 
020 755 5406

Bergstrom