Deze site beoogt een centraal kennis- en informatiepunt te worden voor zaken rondom het snel veranderende en in belang toenemende onderwerp van goed ondernemingsbestuur. De doelgroep bestaat uit commissarissen, bestuurders en anderen die danwel bezig zijn met of geïnteresseerd zijn in het onderwerp corporate governance. U kunt hier terecht voor een overzicht van alle geldende wet- en regelgeving, vooruitstrevende publicaties van zowel Deloitte als andere partijen actief in deze sector en actueel nieuws uit toonaangevende vakbladen en kranten.
Qua opzet is gekozen voor een indeling naar de drie commissies binnen een Raad van Commissarissen. Binnen elk van deze subpagina’s zult u voor de genoemde commissies wet- en regelgeving, publicaties en nieuws steeds kunnen terugvinden.
Wij wensen u veel plezier en toegevoegde waarde tijdens uw bezoek op deze site.

Code Frijns

De huidige Nederlandse corporate governance code, beter bekend als de Code Frijns, is een aanscherping van de in 2003 gepubliceerde Code Tabaksblat en geldt voor alle Nederlandse beursvennootschappen.

De nieuwe code is via een algemene maatregel van bestuur gepubliceerd en op 21 december 2009 wettelijk verankerd.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code

heeft tot taak de actualiteit en bruikbaarheid van de Nederlandse corporate governance code te bevorderen en de naleving ervan door de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen te bewaken.

Code Banken

De Code Banken is per 1 januari 2010 van kracht. De codeis een vorm van zelfregulering, tot stand gekomen op basis van het rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken. Het zwaartepunt van de principes in deze bankspecifieke code richt zich op versterking van de governance binnen banken, risicomanagement, audit en beloningsbeleid.

Zoals met de Code Frijns, is ook hier een orgaan in het leven geroepen om op naleving van deze code toe te zien: de Monitoring Commissie Code Banken.

Het rapport 'Naar herstel van vertrouwen' van bovengenoemde Adviescommissie Toekomst Banken, beter bekend als de Commissie Maas, kan gezien worden als de voorloper van de Code Banken.

Hot Topics

‘Sustainability 2011: A coming of age’

Download hier een recent Engelstalig rapport van Deloitte over duurzaamheid anno 2011.

Uitkomsten Deloitte Commissarissensurvey

Tijdens een diner met speciale genodigden zijn op woensdag 8 december de uitkomsten van de onder commissarissen gehouden survey 'Een duurzame toekomst' gepresenteerd en besproken.
De bevindingen van het onderzoek, waaronder het feit dat 97% van de ondervraagde commissarissen duurzaamheid (zeer) belangrijk vindt maar ook dat slechts 26% aangeeft dat de duurzaamheidsdoelstellingen concreet zijn opgenomen in kritische prestatieindicatoren (kpi's), vindt u in het rapport.

Corporate Governance Trends - Looking Back as We Move Forward

Een Engelstalig overzicht van trends op het gebied van corporate governance.

Een overzicht van handige links

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is de Instelling die toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector.
CEIOPS staat voor 'Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors' en is het orgaan dat zich bezighoudt met de implementatie van Solvency II.
DNB (De Nederlandsche Bank) is de centrale bank van Nederland.
Eumedion is de belangenorganisatie van institutionele beleggers op het terrein van corporate governance, zowel richting beleidsmakers als richting beursgenoteerde ondernemingen.
De VEB (Vereniging van Effectenbezitters) behartigt de belangen van particuliere beleggers, onder meer op aandeelhoudersvergaderingen.

Nieuws

Derde rapport Commissie Streppel

Deze maand is het derde rapport van de Commissie Streppel verschenen. In het rapport presenteert de Commissie haar bevindingen over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code, de Code Frijns, over het afgelopen boekjaar. Vanwege de hoge nalevingspercentages van de afgelopen jaren, in het kader van de algemene naleving van de Code, heeft de Commissie dit jaar onderzoek laten doen naar de naleving van best practice bepalingen, die in de afgelopen vier jaar in ten minste één jaar voor minder dan 90% werden toegepast. Verder zijn de bepalingen onderzocht die in 2008 nieuw in de Code zijn opgenomen, ongeacht de mate van naleving over boekjaar 2009. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het document.

December 2011 Bron: Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Eumedion: Accountant moet opdracht teruggeven bij geen toegang tot AVA

De accountant moet overwegen zijn controleopdracht terug te geven als het bestuur en de raad van commissarissen (RvC) van een beursgenoteerde onderneming weigeren de accountant tot de aandeelhoudersvergadering (AVA) toe te laten en van dit feit melding maken in zijn controleverklaring. Dit voorstel doet Eumedion in haar reactie op de concept praktijkhandleiding van de NBA over het optreden van de accountant in de AVA.

15-12-2011 Bron: Accountancynieuws

Increasing Gender Diversity on Boards: Current Index of Formal Approaches

Dit Engelstalige rapport geeft een overzicht van de status van initatieven over de hele wereld om gender diversity on boards te stimuleren

15-12-2011 Bron: Catalyst

Monitoring Commissie rapporteert over naleving van de Code in boekjaar 2010

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code overhandigde op 9 december 2011 haar rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code in 2010 aan minister Verhagen. Naast het onderzoek naar de naleving van de Code in 2010 heeft de Monitoring Commissie tevens onderzoek laten...

14-12-2011 Bron: Commissie Corporate Governance

Eumedion wil helderheid over rol accountant bij geïntegreerde verslaglegging

De International Integrated Reporting Council (IIRC) heeft met haar eerste raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving een goede aftrap gegeven voor de praktische uitwerking van een internationale standaard voor een jaarverslag waarin de financiële en niet-financiële prestaties in samenhang worden gerapporteerd. Eumedion is positief over de richting die de IIRC opgaat met haar voorstellen om het jaarverslag ook vooruit te kijken en doelen op milieu-, sociaal en governance (ESG) gebied te stellen.

13-12-2011 Bon: Accountancynieuws

Eerste integrale rapportage Monitoring Commissie Code Banken

Banken zijn actief met de Code Banken aan de slag gegaan en hebben behoorlijke stappen gezet om wezenlijke veranderingen door te voeren op alle gebieden die de code bestrijkt. Dat stelt de Monitoring Commissie Code Banken in haar eerste integrale rapportage over de implementatie van de Code Banken.

13-12-2011 Bron: Accountant.nl