Introductie

De auditcommissie binnen een Raad van Commissarissen ziet er primair op toe dat het bestuur de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten waarborgt.
Verder let zij ook op:
-   De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes.
-   Het beleid van de vennootschap met betrekking tot tax planning.
-   De relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de vennootschap.
-   De financiering van de vennootschap.
-   De toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie.

Daarnaast staat in de Code een aantal zaken dat mogelijk ook van belang kan zijn voor de auditcommissie. Hierbij valt te denken aan het opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening, het voordragen van een externe accountant en bepalen of er behoefte is aan een interne auditor.

Publicaties

Audit committee effectiveness

De taakomgeving van Raden van Commissarissen in het algemeeen, en van Auditcommissies in het bijzonder, neemt door verscheidene factoren continu in complexiteit toe.

Toegenomen corporate governance regelgeving, globalisatie, een toename in afspraken op internationaal niveau en publieke verontwaardiging over 'excessen' in welke vorm dan ook, zijn slechts enkele van deze factoren.

Om voor auditcommissies in deze omgeving een handvat te bieden om tot een effectief beleid te komen, heeft Deloitte met 'Audit committee effectiveness' een publicatie uitgebracht die als praktische handleiding kan dienen. Een greep van de onderwerpen die aan bod komen:

-   Risicomanagement en controlesystemen
-   Ethiek
-   Klokkenluidersregelingen
-   Tax planmning
-   ICT
-   Anti-fraude controles

U kunt het (Engelstalige) document hier downloaden.

Het belang van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Er is momenteel een sterk verhoogde aandacht voor de (mogelijke) aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Dit is alle reden om te kijken naar potentiële risico's en de mogelijkheid deze risico's te verzekeren.

Bijgaande publicatie, getiteld 'Het belang van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering',  gaat dieper hierop in.

Nieuws

Eumedion wil in nieuwe bankenrichtlijn meer aandacht voor rol van auditcommissies

Eumedion vindt dat de auditcommissie een stevige basis dient te krijgen in het richtlijnvoorstel voor een nieuw raamwerk voor de kapitaaleisen voor banken en beleggingsondernemingen (CRD IV). 'Juist ook bij kredietinstellingen is een goed functionerend en bemand audit committee van cruciaal belang,' zo schrijft Eumedion in een brief aan minister De Jager van Financiën, waarin commentaar wordt gegeven op het CRD IV-voorstel.

Bron: Accountancynieuws

Ander nieuws

Increasing Gender Diversity on Boards: Current Index of Formal Approaches

Dit Engelstalige rapport geeft een overzicht van de status van initatieven over de hele wereld om gender diversity on boards te stimuleren

15-12-2011 Bron: Catalyst

Monitoring Commissie rapporteert over naleving van de Code in boekjaar 2010

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code overhandigde op 9 december 2011 haar rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code in 2010 aan minister Verhagen. Naast het onderzoek naar de naleving van de Code in 2010 heeft de Monitoring Commissie tevens onderzoek laten...

14-12-2011 Bron: Commissie Corporate Governance

Eerste integrale rapportage Monitoring Commissie Code Banken

Banken zijn actief met de Code Banken aan de slag gegaan en hebben behoorlijke stappen gezet om wezenlijke veranderingen door te voeren op alle gebieden die de code bestrijkt. Dat stelt de Monitoring Commissie Code Banken in haar eerste integrale rapportage over de implementatie van de Code Banken.

13-12-2011 Bron: Accountant.nl

Grote ondernemingen leven gedragsregels het best na

De grote beursgenoteerde bedrijven op de Amsterdamse beurs, leven regels voor goed ondernemersbestuur het beste na. In sommige gevallen benaderen de AEX-fondsen, de100 procent. Dat is één van de conclusies uit het vandaag gepubliceerde rapport over naleving van de code voor goed ondernemingsbestuur van de commissie-Streppel. De regels zijn opgesteld voor beursgenoteerde bedrijven.

10-12-2011 Bron: Kluwer Financieel Management

Controleplicht afschaffen?

Moet de controleplicht voor middelgrote bedrijven worden vervangen door de beoordeling of andere vormen van assurance? VNO-NCW en MKB-Nederland zitten er niet op te wachten, maar juichen de discussie over maatwerk toe. Accountantskantoren zijn verdeeld en de vrees voor omzetverlies is gering.

9-12-2011 Bron: Accountant.nl